خانه » خبرها، مطلب‌های مهم، گزارش‌ها

گزارش مجمع عمومی سالیانه کانون در سال ۲۰۱۴

۱۲ فروردین ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

روز چهارشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۱۴ ساعت ۱۸:۳۰

این مجمع عمومی با کمی بیش از یکماه دیرکرد برگزار شد. مجمع عمومی در ساعت ۱۸:۳۰ از روی دستور کار تدوین شده، کار خود را آغاز کرد. رئیس هیئت مدیره حصور نداشت و آقای اکبر فتح‌الله زاده فهرستی از کارهایی را بعنوان گزارش کارهای انجام شده، بازخوانی کرد که بخش بزرگی از آن، حتا آغاز نشده بود. پس از انجام موارد تشریفاتی، حسابرس‌های مالی، مجمع عمومی کانون، گزارش مالی هیئت مدیره را استماع کرد و مشروط براینکه تقاضای کمک مالی از ادارة فرهنگ شهرداری وین، که دیرکرد آن زیانی معادل ۳۵۰۰ اویرو به بودجة درآمدی وارد می‌کرد و همچنین اسناد هزینة برنامه‌های انجام گرفته، توسط هیئت مدیره در آستانة استعفا، فوری به مقامات مربوط تحویل داده شود، از تصویب گذراند.

دو پیشنهاد برای مجمع عمومی رسیده بود:

۱) پیشنهاد آقای مهندس مهرداد مجدی مبنی بر انصراف از انتشار نشریة «توان» بصورت چاپی مورد تصویب اعضای مجمع عمومی با اکثریت آراء قرار گرفت و تصمیم بر انتشار «توان» بگونة مجازی در تارنمای کانون با پذیرش همگانی مواجه شد. در پیامد این مصوبه، گروه توان، از مجموعة گروههای کار، حذف شد.

پیشنهاد دیگر از سوی هیئت مدیرة مستعفی کانون مبنی بر بروزرسانی نشانی اعضای کانون و چند مورد دیگر، بازنوشتة فعالیتهایی بود که در طی برنامة دوسالة هیئت مدیرة مذکور باید به انجام می‌رسید. در رابطه باگزارش «توان» شمارة پاییز ۲۰۱۳ دو مخالف به شرح زیر به سخن پرداختند:

درصد بالایی از محتوای بخشهای (فارسی و آلمانی) این شمارة توان بعنوان ویژه‌نامه مهاجرت، بازنشر نوشته‌های نشریات چاپی اتریش (زیمنس و…)، بازنویس خلاصه شده و بی‌سروته پایان‌نامه‌های دانشجویی و نوشتاری با لغزشهای املایی و انشایی فاحش بود. گرافیک و طراحی این شماره، درمقاسیه با شماره‌های پیشین بسیار ضعیف ولی هزینة آن با گشاده دستی دوبرابر پرداخت شده بود.

پس از استعفای هیئت مدیره، مجمع عمومی آمادة اخذ رأی شد و سه نفر اعضای هیئت مدیرة کانون مهندسان ایرانی برای دو سال آینده (۲۰۱۴ و ۲۰۱۵)، از بین چهار نفر کاندیدا به شرح زیر برگزید:

- آقای دکتر احمد قدس
- آقای دکتر احمد صابری
- آقای جواد پارسای

آقایان: ابوالقاسم ببری و مهندس مهدی مهدویان بعنوان بازرسان مالی

این نشست در ساعت ۲۲ به پایان رسید و قرار پیگیری موارد تشریفاتی و تحویل و تحول اسناد و نامه‌های معوقه بین اعضای مسئول گذاشته شد.

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.