بایگانی

نوشته‌های ماه خرداد ۱۳۸۴

خبرها »

[۱۱ خرداد ۱۳۸۴ | بدون دیدگاه ]

در روز چهارشنبه  ۲۹٫۰۶٫۲۰۰۵ همایش علمی  کانون با موضوع:
ارتباط تنگاتنگ با مشتری از طریق مرغوبیت ومطلوبیت
مرغوبیت ومطلوبیت از طریق ارتباط تنگاتنگ با مشتری
یک رویکرد داده پردازانه
Kundenbeziehung durch Qualität
Qualität durch Kundenbeziehung
Ein …