برگه

مدیریت کانون

دربارهٔ کانون
اساسنامهٔ کانون
اطلاعات تماس کانون

اعضای هیات‌مدیرهٔ کانون در دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۳:
این افراد در جلسه مجمع عمومی کانون به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ به عنوان اعضای هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال انتخاب شدند.
vii.office[at]vii.at

رییس هیات‌مدیره:
مهندس سینا خسروشاهلی

معاون اول هیات‌مدیره:
مهندس وحید نگارستانی

معاون دوم هیات‌مدیره:
مهندس آیدین عیوضی عدلی

حسابرس:
دکتر مریم جلیلی ضیائیان
mziyaeian[at]gmail.com

سرگروه روابط عمومی:
مهندس آیدین عیوضی عدلی

سردبیر مجله اینترنتی «توان»:

دکتر مریم جلیلی ضیائیان
editors.tawan[at]vii.at

سرگروه جشن‌ها و آیین‌ها:
events[at]vii.at

سرگروه بخش دانشجویی:
student.austria[at]vii.at