خانه » رویدادها، مطلب ویژه، مطلب‌های مهم

سمینارهای علمی و فرهنگی در سال ۲۰۱۴

۱۵ مهر ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

اطلاعیه برگزاری سخنرانی و میزگرد استادان:

پروفسور دکتر سیروس میرزایی، دکتر مهندس بهروز بیات، دکتر مهندس احمد قدس

موضوعات مورد بحث و سخنرانی:
پیش‌بینی، آماده‌سازی و اقدامات ایمنی برای موارد پیش و پس از رویداد اتفاقی برای یک راکتور اتمی

اداره سمینار برعهده آقای دکتر احمد قدس خواهد بود.

کارگردان برنامه: آقای دکتر مهندس احمد صابری

زمان: ۱۴ نوامبر ۲۰۱۴
ساعت آغاز برنامه: ۱۹

مکان: دانشگاه تکنیک وین
Wien 1060, Lehargasse 4
TU. Hoftrakt BD, gleich Rechts 2. Stock, GH4 Knoller HS

برای هرگونه پرسشی: آقای دکتر مهندس احمد صابری، تلفن: ۳۲ ۵۴ ۱۷۷۴ / ۶۹۹ ۴۳+

Dr. Saberi | e-Mail: sabchem@aon.at

هیئت مدیره کانون مهندسان ایرانی در اتریش

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.