خانه » خبرها، رویدادها، مطلب ویژه، مطلب‌های مهم

گزارش تصویری سخنرانی تحقیقات تروما، دکتر سهیل بهرامی

۸ تیر ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

TRAUMA FORSCHUNG
Made in Vienna

Ein Vortrag von Herrn Univ.Prof.Dr. Soheyl BAHRAMI
President Elect of the International Federation of Shock Society Ludwig Boltzmann Institut für experimentelle & klinische Traumatologie, Wien

Datum: Freitag, 27.Juni 2014

Ort: TU Wien, Chemie Hörsaal, TU-Hoftrakt BD, Zugang BE, am Ende des Korridors 1. Stock, Saal 0101, Zugang 1060 Wien, Lehargasse 4

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.